Algemene leveringsvoorwaarden Vaili, The Italian Travel Experience

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Vaili, The Italian Travel Experience, handelende onder de naam Vaili Travel, hierna te noemen de organisator enerzijds en de opdrachtgever of derden (zoals bijvoorbeeld de door deze uitgenodigde deelnemers) anderzijds.
2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van de organisator.
3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Prestatie
1. De omvang en de aard van de door de organisator te verrichten diensten worden uitsluitend bepaald door het door de organisator schriftelijk of langs elektronische weg uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod (hierna “offerte”). Eventuele wijzigin­gen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.
2. Kennelijke fouten en vergissingen binden de organisator niet.
3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door of onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 3. Totstandkoming
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de organisator.
2. Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de opdrachtgever te geschieden.
3. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betreffende hemzelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten

Artikel 4. Prijs
1. De prijs, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overgelegde programmavoorstel, geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse dan wel achteraf alsnog bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht, verhoogd met een nader in de offerte bepaalde opslag.
3. De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze de organisator bekend waren bij het uitbrengen van de offerte.
4. De organisator heeft het recht om tot 14 dagen voor de aanvang van de reis of het evenement de prijs te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten) of andere leverancierskosten, de verschuldigde heffingen en of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Recht op schadevergoeding heeft de opdrachtgever niet.

Artikel 5. Betalingsschema
1. Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende dienstverleners zoals vervoerders en accommodatieverschaffers veilig te stellen, dient de organisator deze tijdig aan zich te binden en daartegen over zich aan de door deze gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de volgende betalings­termijnen:
a.30 % van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden;
b. 30% van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 12 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan;
c. het restant van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan.
2. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze en valuta.
3. De in lid 2 van het vorige artikel bedoelde facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
4. Bij niet tijdige betaling of zekerheidsstelling voor de nakoming van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim en kan de organisator de overeenkomst na sommatie ontbinden, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepalingen van artikel 7 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 6. Wijzigingen door de opdrachtgever
1. Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de opdrachtgever zullen door de organisator voor zover mogelijk worden uitgevoerd. Wel zullen eventuele door de uitvoe­rende dienstverleners in rekening gebrachte meerkosten met een in de offerte nader bepaalde opslag worden doorberekend.
2. Vermindering van het aantal deelnemers aan de reis of het programma wordt beschouwd als een (deel-) annulering door de opdracht­gever waarop artikel 7 lid 3 van toepassing is.

Artikel 7. Annulering door de opdrachtgever
1. Annulering dient telefonisch te geschieden of per mail inclusief een bevestiging van ontvangst van de door u verzonden e-mail van de organisator. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn gelden bij annulering door de opdrachtgever de hierna volgende direct opeisbare bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 12 weken voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub a bedoelde bedrag;
b. bij annulering vanaf de 84e dag (inclusief) tot 4 weken voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub b bedoelde bedrag;
c. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) voor vertrek of later: de gehele reissom alsmede de reeds gefactureerde bedragen als bedoeld in artikel 4 lid 2.
3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. één of meer deelnemer(s) annuleert, gelden bovenvermelde percentages vermenigvuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenigvuldigd met het geannuleerde aantal deelnemers.
Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal deelnemers daalt onder het in de offerte aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft de organisator het recht de reissom voor de overblijvende deelnemers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de organisator bereikt.
4. Indien een uitvoerende dienstverlener in geval van annulering aan de organisator geen of een lagere annuleringssom in rekening brengt dan hem contractueel zou toekomen, zal de organisator op haar beurt haar annuleringssom dienovereenkomstig verlagen.

Artikel 8. Verzekeringen
De organisator is bereid, om te bemiddelen bij het tot stand­ komen van de nodige reisverzekeringen en een annuleringskosten verzekering.

Artikel 9. Documenten/visa/inentingen
1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de deelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen etc.
2. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever.
3. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 10. Voorlichting vooraf en eindverantwoordelijkheid
1. De voorlichting over de reis of het evenement aan de deelnemers wordt verzorgd door de opdrachtgever, doch slechts na voorafgaand overleg met de organisator. De organisator neemt desgewenst op zich tijdig voor schriftelijke informatie over het reisschema en de accommodatieadressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder verspreid worden.
2. De leiding van de reis / gedurende het evenement berust uitsluitend bij de vertegenwoordiger van de organisator.

Artikel 11. Niet doorgaan/wijzigingen
1. Indien de reis of het evenement niet door kan gaan, is de organisator verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen. Door deze kennisgeving geldt de overeenkomst als ontbonden.
2. Indien de reis op één of meer wezenlijke punten gewijzigd dient te worden, is de organisator verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen onder gelijktijdige opgave van de eventuele meerkosten. De opdrachtgever heeft, indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden, de reis te laten doorgaan, alsdan het recht om deze overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving hem bereikt heeft.
3. Indien de reis niet door kan gaan of gewijzigd moet worden wegens omstandigheden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt – zoals bijvoorbeeld een verbod of een gebod van de Calamiteitencommissie en de overeenkomst overeenkomstig het bovenstaande ontbonden wordt, is de organisator verplicht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden, die zij nog onder zich heeft, terstond aan de opdrachtgever te restitueren. Tevens verplicht zij zich om reeds doorbetaalde bedragen terug te vorderen en waar mogelijk eventueel aansprakelijke derden aan te spreken voor de door de opdrachtgever en haarzelf geleden schade. Tot meer dan dat is de organisator jegens de opdrachtgever echter niet gehouden, behoudens eigen opzet of grove schuld. In dat geval dient hij alle vooruitbetaalde gelden te restitueren en eventuele schade te vergoeden.
4. Indien de oorzaak van de ontbinding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht
1. In afwijking van en met uitsluiting van artikel 6:75 BW wordt onder overmacht verstaan onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
2. In geval van overmacht aan de zijde van de organisator is deze te allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever geen recht heeft op schadevergoeding van enigerlei aard.
3. Bij overmacht draagt ieder zijn eigen schade. Voor de organisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht. Voor de opdrachtgever bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en vervoerskosten.

Artikel 13. Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid
1. De organisator is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de opdrachtgever, de deelnemer en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator. In geen enkel geval is de organisator gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan de factuurwaarde. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat, geldt die minder vergaande beperking.
2. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke ziektekosten/ongevallen-, reis- en/of annuleringskostenverzekeringen dekking plegen te geven.
3. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect verband houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Wanneer de organisator op grond van overeenkomst of wet aansprakelijk is voor de door de opdrachtgever of een deelnemer geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen.
5. Indien de organisator aansprakelijk is voor derving van (reis)genot van één of meer deelnemers, bedraagt de vergoeding per deelnemer ten hoogste éénmaal de geldende per persoon gecalculeerde reissom met als maximum het bepaalde in lid 1.
6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de organisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van een deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de per persoon gecalculeerde reissom met als maximum het bepaalde in lid 1.
7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator gelden ook ten behoeve van leveranciers van de organisator, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 14. Vrijwaring hoofdelijke aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever vrijwaart de organisator volledig tegen alle aanspraken van welke aard dan ook van de deelnemers en/ of van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.
2.De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de deelnemers.

Artikel 15. Verplichtingen van de deelnemer
1. De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis of het evenement en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. De opdrachtgever is hoofdelijk mede aansprakelijk.
2. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis of het evenement daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de organisator van (voortzetting van) de reis of het evenement worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever en/of de deelnemers zijn verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door deze direct te melden aan de organisator.

Artikel 16. Klachtenprocedure, evaluatie, verval vorderingsrecht
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis of het evenement, moet deze onverwijld worden gemeld bij de vertegenwoordiger van de organisator.
Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de deelnemer onverwijld contact op te nemen met de organisator.
2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet hiervan uiterlijk 2 weken na terugkeer en bij voorkeur bij het evaluatie gesprek tussen de opdrachtgever en de organisator melding worden gemaakt.
3. Vorderingsrechten op grond van deze overeenkomst vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Artikel 17. Rente en incassokosten
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de organisator voldoet, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijk geldende rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100,-.

Artikel 18. Ontbinding bij insolventie
Deze overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft zijn verplichtingen jegens de organisator na te komen. Dan zijn de bepalingen van art. 7 van toepassing.